Statuten

Het bestuur van de Schone Kleren Campagne bestaat uit Evert de Boer, Jupijn Haffmans, Margreet Simons en Harry de Vries. Zij werken op basis van deze statuten:

2006S1031705HR
Dossier: R83076

DOORLOPENDE TEKST
Van de huidige statuten van de stichting: Stichting Schone Kleren
Overleg, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte op 27 september
1991, voor mr. E.O. Faber, notaris te Amsterdam, verleden, thans
genaamd: Stichting Schone Kleren Kampagne/ Clean Clothes Campaign,
laatstelijk gewijzigd bij akte houdende statutenwijziging d.d 14
november 2006 voor mr. Rozelaar, notaris te Amsterdam verleden.

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1.De stichting is genaamd: Stichting Schone Kleren Kampagne/ Clean
Clothes Campaign.
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een bijdrage aan het wereldwijd en met name in
de zogenaamde lagelonenlanden verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie; en
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk
kan zijn.
2. De stichting heeft met het maken van winst uitdrukkelijk niet ten
Doel.

VERMOGEN
Artikel 3.
Tot vermogen der stichting worden bestemd:
a. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
c. subsidies en bijdragen;
d. revenuen van het vermogen; en
e. eventuele andere baten.

STRUCTUUR
Artikel 4.
1. De structuur van de stichting is geregeld in een nader
reglement.
2. De stichting kent de mogelijkheid voor organisaties die
sympathiseren met de doelstelling van de stichting, zich bij de organisatie aan te sluiten. Al hetgeen de wijze van aansluiting, wijze van beëindiging van de aansluiting en het overleg tussen de aangesloten organisaties betreft, wordt geregeld in een afzonderlijk reglement.

AANTAL EN BENOEMING BESTURSLEDEN
Artikel 5.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur. Voor het
eerste maal; wordt het aantal bestuursleden ter gelegenheid van de oprichting van de stichting door de oprichters bepaald.
3. Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt, vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niettemin een rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste drie bedraagt. In dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot de daarvoor vereiste benoeming(en).
4. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur, nadat het bestuur met de stafleden overleg heeft gepleegd en deze in de gelegenheid heeft gesteld kandidaten voor de bestuursfunctie te noemen.
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, na het verstrijken waarvan zij te allen tijde herbenoembaar zijn.
6. Indien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op verzoek van de meest gerede partij ten minste drie leden worden benoemd door de kantonrechter te Amsterdam.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen
herbenoeming volgt;
b. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
c. door overlijden;
d. wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;
f. door ontslag door het bestuur; of
g. door ontslag door de rechtbank.
2. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen
in de uitoefening van zijn functie. Indien een schorsing niet
binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag,
vervalt de schorsing van rechtswege.
3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.

BESTUURSTAAK
Artikel 7.
1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen.
2. De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ten hoogste twee van deze functies zijn in een persoon verenigbaar.
3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak.
4. Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting als borg of hoofdelijke schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
6. Aan het verrichten van een dergelijke rechtshandeling dient een besluit vooraf te gaan van het bestuur.
7. Het ontbreken van het in het vorig lid bedoelde voorafgaande besluit kan aan en door derde worden tegengeworpen.
8. Een aan de stichting gedane erfstelling kan niet anders worden
aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.
De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van
voorzitter, secretaris en/of penningmeester of hun
plaatsvervangers.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 9.
1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, waaronder
één maal voor her vaststellen van de jaarstukken.
2. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de
voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer der andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave
der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid
2 van dit artikel bepaalde door de voorzitter, ten minste 7 dagen van tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, doormiddel van oproepingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Artikel 10.
1. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeen geroepen en ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
2. Is niet ten minst twee/derde van het aantal bestuursleden
aanwezig, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Het bestuur kan evenwel ook – in en buiten vergadering –rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden. Een dergelijk genomen besluit wordt op de volgende bestuursvergadering geagendeerd en opnieuw bekrachtigd.
Artikel 11.
1. In het bestuur hebben de aanwezige leden ieder een stem.
2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
3. Bestuursbesluiten tot
a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;
b. het benoemen van bestuursleden;
c. het ontslaan van bestuursleden;
d. het verrichten van de in artikel 7 lid 5 van deze
statuten bedoelde rechtshandelingen;
e. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;
f. het wijzigen van de statuten van de stichting; en
g. het ontbinden van de stichting, dienen te worden genomen in
een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
6. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering
schriftelijk door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen.
7. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of, bij zijn ontstentenis of afwezigheid onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
8. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris, of bij zijn ontstentenis of afwezigheid door een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
9. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

BOEKJAAR EN FINANCIEN
Artikel 12.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zondanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt – behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - voor de eerste mei aan het bestuur:
b. door de penningmeester verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
c. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.
4. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van het financieel verslag.
5. Goedkeuring van het financieel verslag door het bestuur strekt
de penningmeester tot decharge.
6. De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag
van de stichting.
7. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.
8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden
tenminste tien jaar lang te bewaren.

VERGOEDINGEN
Artikel 13.
1. De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten.
2. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

REGLEMENTEN
Artikel 14.
Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, wijzigen of
intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 15.
1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van bestuur.
2.Een besluit tot het wijzigen der statuten treedt niet in
werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd.
3. Tot het doen verlijden van de vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
Artikel 16.
1. In geval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening
door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding
anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
2. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
3. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.
4. Aan een eventueel batig saldo moet een bestemming worden gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende tien jaren berusten onder de (rechts) persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

SLOTBEPALING
Artikel 17.
In alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.

 
 

Rechterbalk_homepage_Ga_voor_goed_goed180120

Ga voor goed goed!


Lees hier wat jij kunt doen voor eerlijke kleding.
Waar vind ik schone kleren

Waar vind ik schone kleren?


Klik hier voor het antwoord op deze en meer veelgestelde vragen.
Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of sms-acties.

Word donateur


Wij steunen de mensen die onze kleding maken. Help ons helpen!
Speel de Grote Klere Quiz

Speel de Grote Klere Quiz


Doe iets leuks voor schone kleren met deze kruising van spelletjesavond, kledingruilfeestje en quizprogramma!